Badania geologiczne i geotechniczne

Prawidłowe posadowienie budowli jest ściśle powiązane z odpowiednim rozpoznaniem warunków podłoża gruntowego. Ustalenie parametrów fizyko-mechanicznych gruntu jest kluczowe do rzetelnego wykonania projektu geotechnicznego. Dużą uwagę należy również zwrócić na rodzaj gruntu oraz poziom zwierciadła wód gruntowych.

W celu realizacji postawionych zadań wykonujemy kompleksowe badania grunru takimi metodami, jak: wiercenia badawcze; sondowania dynamiczne DPL, DPM; sondowania wytrzymałości gruntu na ścinanie SLVT; sondowania statyczne CPTU.

Firma GeoWell wykonuje również badania laboratoryjne gruntu, jak: analiza granulometryczna, ustalanie granicy konsystencji metodą Casagrande'a, badanie wilgotności optymalnej i inne ...

Referencje